Privacy Statement

Algemeen

​Anker consult, met maatschappelijke zetel  Muizendries 35, 9070 Heusden is ingeschreven bij de KBO onder nummer 0834.051.926.

Anker hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Anker wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zo goed mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Anker wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Anker verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hier controle over heeft.

Anker nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op het aanbod en de dienstverlening van Anker.

 

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing voor al onze klanten, zowel de huidige, vroegere als toekomstige klanten en op alle bezoekers van de website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook of beter bekend als de General Data Protection Regulation of GDPR) en de wet van 8 december 1992 (Privacywet) regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Anker streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Anker uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

 

​Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

​Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

​De meeste informatie over ons dienstenaanbod is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die u ons via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden door Anker verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anker gebruikt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De persoonsgegevens die Anker verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via onze website(s) en die Anker verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze diensten en/of deelname aan onze vormingen. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrieven gebruikt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

 

Doeleinden

Anker verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

​Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen

  • Voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst

  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

  • Wanneer Anker daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing.

Mits toestemming en voor zover vereist, verzamelt Anker persoonsgegevens voor onder meer volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze diensten te behandelen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze vormingen of diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief dan heeft Anker in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Anker ontvangt, gebruiken wij enkel om u de gevraagde informatie te bezorgen, op de wijze zoals u dat wilt.

Om administratieve reden.

Anker gebruikt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een opleiding (facturatie, praktische details over de opleiding doormailen…).

​Om te informeren over (nieuwe) diensten van Anker.

Anker kan persoonsgegevens gebruiken om u te informeren (schriftelijk of elektronisch) over nieuwe vormingen, diensten waarvan Anker vzw meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In sommige gevallen is Anker wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Concreet bijvoorbeeld zijn in geval van opleidingen die in aanmerking komen voor functiecomplement bepaalde persoonsgegevens zoals geboortedatum nodig om de vereiste rapportering te doen naar de overheid.

 

Proportionaliteit

Anker vraagt enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gaat daar zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers met deze gegevens discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

 

Beveiliging

Anker streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Anker. Anker draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

De medewerkers van Anker hebben toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Verstrekken van gegevens aan derden

Anker geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis is die ons dit in specifieke gevallen zou verplichten. Anker wisselt uw  gegevens niet uit met landen buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. 

Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of wij gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kan hierover verdere toelichting krijgen.

  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, kan u ons vragen om deze te verbeteren.

  • Recht op bezwaar: u kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en wij zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u op onze site alsook hier onderaan. Anker zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg geven aan het verzoek overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en dit in principe binnen de periode van één (1) maand. Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Bewaartermijnen

​Anker bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wijzigingen

Anker behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen teneinde ook steeds te voldoen aan de geldende wetgeving. Wijzigingen zullen steeds via deze pagina bekendgemaakt worden.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Anker
Muizendries 35
9070 Heusden
info@anker-vzw.be